Statsbudsjettet 2017

5. oktober klokken 10:00 la Regjeringen fram statsbudsjettet for 2017. Vi i Norges Blindeforbund har dykket ned i budsjettet og funnet fram til poster som kan har betydning for synshemmedes hverdag. Funnene våre er foreløpige og vi jobber videre med dem i tiden framover.

Nyhetssak fra 06. oktober 2016

Illustrasjon: Mynter i stabel og riksløven

Samferdselsdepartementet

 • TT saken: 

Denne posten økes til 45,2 mil. Kr. i 2017 fra 22 mil. i fjor. Det vil slik det ligger an ikke være mulighet for flere enn prøvefylkene. Vi Jobber med denne saken. Se også egen sak om dette her

 • Universell utforming: 97,6 mil. til kollektivtiltak og tiltak for UU (mot 89,500 mill. i 2016) Innholdet er usikkert, universell utforming er ikke skilt ut som egen post.


Kommunal- og regionaldepartementet

 • Valg: E-valg innføres ikke, det settes ikke av noen penger til det. 
 • Kompetansetilskuddet i Husbanken fjernes med begrunnelse i at dette er et kommunalt ansvar. De allerede tildelte midlene fullføres. Det er her Norges Blindeforbund får midler til sine tilgjengelighetskurs. 
 • På IKT-området vil vi komme med mer omfattende informasjon når det foreligger.

 

Arbeidsdepartementet

 • Tilpasningskurs er videreført på dagens nivå. 
 • Arbeidsreiser videreføres.

Vi kommer med mer info på området Arbeidsdepartementet når det foreligger .


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 • Driftsmidler til funksjonshemmedes organisasjoner øker med ca. 14. mil. Dette er en økning over prisjustering, noe som vil si reel inntektsøkning.

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 • I regjeringens forslag til statsbudsjett, mister blinde og svaksynte retten til fysioterapi etter dagens regler. Dette vil vi jobbe med.
 • Habiliteringkurs: Posten dette ligger under har en kraftig økning. Norges Blindeforbund får prisjustert sine døgnsatser. Det står ikke at vi får flere kursdøgn. Vi jobber for å øke antall kursdøgn i det endelige vedtatte budsjettet i desember. 
 • Frivillig arbeid: Ordningen med rehabiliteringskontakter i Norges Blindeforbund videreføres med 3 millioner.

 

Kunnskapsdepartementet

 • Voksenopplæringsmidler: Det er foreslått et beløp 208.374 millioner. Dette er nøyaktig det samme som i fjor. Det vil i praksis bety en reel nedgang på voksenopplæringsmidler.
 • Statlig pedagogisk støttesystem: Statped får en totalbevilgning på 760.703 millioner. Dette er en tilleggsbevilgning på ca. 66 millioner. Vi i Blindeforbundet håper at dette kommer elever med synsproblemer til gode.


Kulturdepartementet

 • Støtten til trykkeriet vårt i Bergen opprettholdes på samme nivå som i fjor. Denne bevilgningen gjør Nasjonalbiblioteket etter at statsbudsjettet er lagt frem. 
 • Tippenøkkelen: Norges Blindeforbund får tildelt det samme beløpet som tidligere år. 
 • Momskompensasjonen til frivillige organisasjoner: Her er bevilgningen på 1,32 milliarder, settes av til momskompensasjon. Det betyr at de frivillige organisasjonene vil få mindre av sine momsutgifter kompensert.
 • Telefonavis: Prisjustert med 16.000 kroner.
 • Ingen egne midler til synstolking av film, det skyldes nok ny forskriftsendring som sikrer synstolking av all norsk kinofilm som får statsstøtte. Vi følger opp hvordan vi sikrer synstolking før forskriften trer i kraft.
 • Økt satsing på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne: Idrett: Det er et mål at flest mulig skal få muligheten til å delta i idrettsaktivitet. Regjeringen prioriterer derfor å tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal være en åpen og inkluderende organisasjon. Tilskuddet til NIF innebærer en økt satsing på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne. Her er ingenting tallfestet.
 • NLB (Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek) får videre støtte sammen med Nasjonalbiblioteket og Språkrådet. Hvor mye NLB mottar er ikke tallfestet.
 • Offentlig utvalg for punktskrift (OUF) videreføres på samme nivå.
 • Forslag for 2017: I tillegg vil nær 10 mill. kroner fra herreløs arv tilfalle frivillige organisasjoner som arbeider for barn og unge, herunder barn og unge med nedsatt funksjonsevne.