Statsbudsjettet 2018 - hva betyr det for oss?

Klokken 10:00 idag la finansminister Siv Jensen fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 i Stortinget. For Norges Blindeforbund var det noen poster som ble ekstra gransket i budsjettforslaget.

Nyhetssak fra 12. oktober 2017

Bilde fra løvebakken og en av granittløvene som passer på.

Transporttjenesten (TT):

TT videreføres på samme nivå som i 2017, med 90 millioner kroner fordelt på de samme syv fylkene som allerede er i ordningen. Blindeforbundet har satt som mål å ha på plass en nasjonal ordning i 2020, og ser at det virkelig begynner å haste for å nå dette målet.

Lese- og sekretærhjelpsordningen:

Regjeringen foreslår også å utvide stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde- og svaksynte i dagliglivet, slik at maksimumsgrensen økes fra 20 til 40 timer.
Assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund Karsten Aak sier i en kort kommentar at han er glad for at regjeringen har forståelse for at det er et behov at timeantallet i ordningen økes, men at en økning tilsvarende fra tre til seks minutter per dag, dessverre er alt for lite. – Vi bør opp på et nivå fra forslaget på 40 timer i året til 120 timer. Konsekvensen ved å forbedre denne type støtteordninger vil gi klart bedre livskvalitet for den enkelte og vil være positivt for samfunnsøkonomien, sier Aak.

  • Her kan du få med deg litt av stemningen da vi var tilstede på Stortinget. 

 

Voksenopplæringsmidler:

Foreslås redusert fra 208 millioner kroner til 185 millioner. Dette betyr at tilbudet om forskjellige kurs reduseres betraktelig i våre fylkes- og lokalledd.

Moms:

Momskompensasjons ordningen til frivillige organisasjoner økes noe, men på bakgrunn av økt antall organisasjoner i ordningen vil det bety en netto nedgang i momsrefusjon for Norges Blindeforbund.

Telefonavisa:

"Kulturdepartementet foreslår å avvikle tilskuddet til Telefonavisa i regi av Norges Blindeforbund. Bakgrunnen for dette er at tilbudet har svært få unike brukere, og at dagens teknologi gir flere alternative muligheter for denne type tjenester."

Vi jobber med saken i møter med departementet.

KABB:

Regjeringen foreslår å kutte bevilgningen til Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksyntes (KABBs) lydbibliotek med 25 prosent. I forslag til statsbudsjett er tilskuddet til organisasjonens bibliotekdrift redusert fra 3,2 til 2,5 millioner kroner. KABB tilbyr kristen litteratur på lyd, og er en selvstendig organisasjon uten direkte tilknytning til Norges Blindeforbund.

Andre poster:

  • Det foreslås å videreføre tilskudd med 3 mill. kroner til Blindeforbundets rehabiliteringskontakter.
  • Regjeringen foreslår at ordningen med servicehund blir etablert som en permanent, rammestyrt ordning, og vil bevilge i alt 5,8 millioner kroner til dette.
  • Ingen endring på Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA )feltet nå, men regjeringen venter på en evaluering av ordningen til høsten.