Synshemmede langt mer utsatt for depresjon og ensomhet

Svaksynte og blinde er mange ganger så utsatt for depresjon som i befolkningen for øvrig. 1 av 2 synshemmede vurderes som ensomme. Dette viser en ny undersøkelse.

Nyhetssak fra 05. juni 2018

– Jeg hadde en klar tanke om at når den dagen kommer da jeg mister synet, da vil jeg ikke leve lenger. Det var utenkelig for meg å ha et liv uten å kunne se, sier Siren Jackson i samtale med Sverre Fuglerud i Blindeforbundet.

Norges Blindeforbund legger frem urovekkende tall om synshemmedes psykiske helse og levekår. Svaksynte og blinde opplever depresjon, utenforskap, ensomhet, ekskludering og udekkede hjelpebehov i langt større grad enn ellers i befolkningen. Mange unngår å søke hjelp fordi det er skamfullt ikke å klare seg selv. Det viser en ny undersøkelse utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Norges Blindeforbund.

Siren Jackson fikk som 18-åring vite at hun hadde en alvorlig øyesykdom. I mange år fryktet hun den dagen hun eventuelt skulle bli blind.

– Jeg hadde en klar tanke om at når den dagen kommer, da vil jeg ikke leve lenger. Det var utenkelig for meg å ha et liv uten å kunne se, sier Siren.

– Når man er langt nede, har man ikke noe overskudd til å oppsøke hjelp. Man har nok med å få dagene til å gå, sier hun.

I senere år har Siren vært på kurs hos Blindeforbundet og møtt mange mennesker i samme situasjon. I dag har hun endret oppfatning – og ser at man kan ha et bra liv også uten syn.

– Erfaringer i møte med andre som ser dårlig, har betydd mye for meg. Følelsen av å kunne hjelpe andre – å være en bidragsyter – har også vært viktig, sier Siren.

Funn i NKVTS-undersøkelsen:

** Mange flere synshemmede enn ellers i befolkningen forteller at de har følt seg deprimert eller trist mesteparten av dagene de siste to årene. Tallene er på 16 prosent for menn og 23 prosent for kvinner. Dette tallet ligger på 1-3 prosent i den generelle befolkningen. Ensomhet, lav sosial støtte, mobbing og overgrep har sammenheng med en høyere forekomst av depresjon. Unge, arbeidsledige, og personer i voksen alder som nylig har mistet synet, forteller oftest om depresjon.

** 50 prosent av de spurte vurderes som ensomme, der 20 prosent har høy grad av ensomhet. Forekomsten er høyere enn i den generelle befolkningen, i alle aldersgrupper. Følelsen av å være ensom er spesielt vanlig hos svaksynte og blinde i ung alder, arbeidsledige, blinde, de som har andre funksjonstap, og de som har blitt mobbet og/eller opplevd overgrep. Dette er svært høye tall sammenlignet med i resten av befolkningen.

** 8 av 10 forteller om én eller flere traumatiske hendelser i løpet av livet.

** 17 prosent kvinner og 2 prosent menn har opplevd seksuelle overgrep.

** Totalt oppfyller 12 prosent diagnosekriteriene for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Tallene er om lag ti ganger høyere enn i befolkningen for øvrig, der den ligger på 1-3 prosent. For kvinner er seksuelle overgrep, fysiske overgrep og synstap de viktigste årsakene til PTSD, mens sykdom og skader forårsaket av synstap er den mest vanlige årsaken hos menn.

PS! Disse funnene støttes av SSBs nye levekårsundersøkelse, som viser at andelen svaksynte og blinde som sier de har dårlig helse, er dobbelt så stor som i den øvrige befolkningen.

NKVTS-undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervjuer av medlemmer i Norges Blindeforbund. Alle intervjuene ble gjennomført av IPSOS. Totalt var det 736 deltagere.