Universell utforming er viktig for et inkluderende arbeidsliv

Mange svaksynte og blinde vil jobbe, men ekskluderes fra arbeidslivet. Hva sier forskning og andre rapporter om dette? Hvordan kan flere med nedsatt syn både fortsette i jobb og komme inn i arbeidslivet?

Nyhetssak fra 25. april 2021

Bilde av forsiden av rapporten. Tekst. Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering
Bilde av forsiden av rapporten. Tekst. Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering

Les den helt ferske rapporten Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering.

Rapporten gir en rekke anbefalinger det er verdt å lese! De oppsummeres allerede på rapportens sider 5 til 8. En sentral anbefaling er at «Forskrift om universell utforming av IKT bør utvides til å gjelde arbeidslivet, og tilsyn med forskriften bør styrkes med tydeligere føringer for hvordan forskriften kan etterleves av både private og offentlige organisasjoner.

Se filmen som oppsummerer det hele på et par minutter:

Den teknologiske utviklingen muliggjør på den ene siden deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse på viktige samfunnsarenaer slik som arbeid og skole. På den andre siden risikerer man motsatt effekt, det vil si at teknologien utgjør en hindring eller i verste fall en uoverkommelig barriere dersom teknologien ikke er utformet slik at personer med funksjonsnedsettelser kan bruke den. Kunnskapsoppsummeringen inneholder en lang rekke med anbefalinger som viser at området har et stort forbedringspotensiale, og at det ikke er på mangel på forslag og tiltak. Desto viktigere er det at den politiske viljen er på plass, og at det gjøres gode prioriteringer for å øke fremgangen på dette viktige området, spesielt i lys av betydningen av arbeidsdeltakelse for den enkelte, og at store samfunnsbesparelses kan oppnås.

Rapporten viser i sitt bakgrunnskapittel til Norges menneskerettighetsforpliktelser, Likestillings- og diskrimineringsloven, handlingsplaner for universell utforming, og inkluderingsdugnaden.
Hoveddelen av rapporten er en litteraturgjennomgang under temaene:

  1. Universell utforming av IKT-verktøy,
  2. Tekniske hjelpemidler,
  3. Arbeidsgiverperspektivet,
  4. NAVs rolle og 
  5. Opplæring i et livsløpsperspektiv.