Uttalelser vedtatt på Norges Blindeforbunds landsmøte 2021

Under Norges Blindeforbunds landsmøte på Hurdal syn- og mestringssenter 23. til 26. september 2021, vedtok landsmøtet følgende uttalelser:

Nyhetssak fra 28. september 2021

Flere delegater fra landsmøtet mingler i sansehagen på Hurdal syn- og mestringssenter
Fra sansehagen på Hurdal syn- og mestringssenter

Retten til å betale med kontanter
Krav om fullfinansiert habilitering og rehabilitering for synshemmede
Nasjonale kvalitetsregistre på området syn
Brukerstyrt personlig assistanse = selvstendighet
Norges Blindeforbund skal bli kjent for flere og vi skal nå flere med våre tilbud
En nasjonal TT-ordning forvaltet av NAV
Forbud mot oppskytning av fyrverkeri i privat regi
Egne læreplaner for svaksynte og blinde elever
Barometer for synslikestilling
Norges Blindeforbund – en organisasjon for alle synshemmede
Arbeid for alle – krav til universell utforming av arbeidslivet

Retten til å betale med kontanter

Norges Blindeforbund krever at alle forbrukere skal ha rett til å betale med kontanter.
Mange sliter med å benytte bankkort og andre elektroniske betalingssystemer. Noen klarer bare å betale med kontanter.
Smartteknologi har for lengst blitt tatt i bruk som betalingssystem, noe som har gjort at flere selskaper i praksis utestenger de som ikke har, eller kan benytte seg av, smartteknologi.
Vi er kjent med at flere butikker, apotek, hoteller, kulturinstitusjoner og kollektivselskaper ikke tar imot kontanter. I tillegg har mange av kollektivselskapene kun betalingsapper for billettbetaling.
Norges Blindeforbund ber norske myndigheter om å sikre at alle som mottar betaling for varer og tjenester, tar imot kontanter.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021

Krav om fullfinansiert habilitering og rehabilitering for synshemmede

Norges Blindeforbund mener at all habilitering og rehabilitering som trengs for å mestre livet som synshemmet, må fullfinansieres av det offentlige.

Hvis du får et hjerteinfarkt eller mister bevegelighet som følge av en ulykke, er det en selvfølge at du får tilbud om opptrening og opplæring for å ta hverdagslivet og selvstendigheten tilbake. Blindeforbundet mener det bør være like selvfølgelig å få nødvendig habilitering og rehabilitering om du skal håndtere en hverdag med synstap. Dette vil være viktig for menneskene det gjelder, men vil også gi gevinst for samfunnet i form av at vi kan bruke våre ressurser i arbeid og samfunnsliv. Et offentlig fullfinansiert habiliterings- og rehabiliteringsforløp vil øke selvstendigheten og redusere behovet for andre tjenester.

Samfunnet er lagt opp på en måte som tar synssansen som en selvfølge. For å håndtere hverdagsliv, studier, arbeid og fritidsaktiviteter som svaksynt eller blind, trenger vi å ha ferdigheter som kompenserer både for synstapet og måten samfunnet er organisert på.

Synssansen er viktig i mye av det vi mennesker gjør, som når vi finner fram i bybildet, leser en bok, bruker smarttelefon, møter venner og så videre. Likevel trenger vi ikke å bli hjelpeløse om synet svekkes eller forsvinner. De fleste situasjoner kan vi håndtere med andre sanser og ferdigheter. Dette må vi imidlertid lære, uavhengig av om synstapet er medfødt eller oppstår senere i livet. Å oppøve de ferdigheter, teknikker og kunnskaper som trengs for å leve et selvstendig liv på linje med andre, krever stor egeninnsats fra oss som synshemmede, men det krever også synsfaglig spisskompetanse fra de som underviser. Forholdene må også bli lagt til rette slik at vi har tid og mulighet til å gjennomgå et slikt opplæringsløp.

Personer som mister synet helt eller delvis, må ikke bare forsere praktiske barrierer. Mange får følelsesmessige reaksjoner som vi trenger tid og kanskje bistand til å håndtere. Innholdet i et helhetlig rehabiliteringsforløp må ta hensyn til hele mennesket og bidra til livsmestring og selvrespekt ut fra den enkeltes forutsetninger.


Blindeforbundet mener:

 • At regjeringen, i nært samarbeid med organisasjonene, må utrede modeller for et fullfinansiert habiliterings- og rehabiliteringstilbud.
 • At mennesker med synstap skal få et godt koordinert og kunnskapsbasert habiliterings- og rehabiliteringstilbud fullfinansiert av det offentlige.
 • At et opplegg for fullfinansiert habiliterings- og rehabiliteringstilbud for synshemmede må innføres så snart det er ferdig utredet og har nødvendig støtte blant de det gjelder.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021

Nasjonale kvalitetsregistre på området syn

Norges Blindeforbund krever at det kommer på plass nasjonale kvalitetsregistre på området syn.
Det vil blant annet:

 • Bidra til rett dimensjonering av behandlingstilbud, rehabilitering og hjelpeapparat.
 • Gjøre det mulig å sikre at synshemmede får kunnskap og tilbud om relevant behandling og rehabilitering.
 • Være et viktig verktøy for forskning og interessepolitisk arbeid.
 • Få frem konsekvenser av øyesykdommer i dagliglivet.

I Norge i dag er det alt for mange mennesker med synsnedsettelser, som ikke får den behandlingen, rehabiliteringen og oppfølgingen de trenger. Vi har alt for lite kunnskap om hvordan personer som mister synet har det når de er til behandling, i hverdagen og hvordan de opplever samfunnet rundt seg.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021

Brukerstyrt personlig assistanse = selvstendighet

Norges Blindeforbund krever at alle synshemmede som har behov for praktisk bistand i dagliglivet, må få rett til tilstrekkelig brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Den må være uavhengig av antall timer vedkommende har behov for, alder og hvor man bor. Det skal ikke være egenandel på ordningen.

BPA skal sikre lik rett til samfunnsdeltakelse, slik at personer med nedsatt syn kan leve aktive og selvstendige liv. Mange synshemmede opplever å få avslag på søknad om BPA, da de har behov for mindre enn dagens rettighetsgrense på 25 timer pr. uke. BPA skal være en rettighet fra første time.

Mange opplever også å få færre timer enn de faktisk har behov for. Det må derfor legges mer vekt på den enkeltes vurdering av eget behov.

Ordningen må være lik over hele landet, bostedsadressen må ikke være avgjørende for antall timer vedkommende får innvilget eller for hvordan tiltaket administreres. Fattet vedtak om BPA må også følge med ved flytting, det skal ikke være behov å søke på nytt ved nytt bosted.
Gjennom menneskerettighetene forplikter Norge seg til å sørge for at alle som trenger det får personlig assistanse. FN ber Norge om å øke denne tilgangen, og Blindeforbundet krever at Norge følger opp henstillingen.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021

Norges Blindeforbund skal bli kjent for flere og vi skal nå flere med våre tilbud

Gjennom Offensiv 2025 skal vi arbeide for å være aktuelle for flere synshemmede og nå ut til flere med våre tilbud og standpunkt. Vi skal samtidig jobbe sentralt og lokalt for å rekruttere flere medlemmer.

Blindeforbundet er svaksynte og blindes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Organisasjonen styres av synshemmede. Svaksynte og blinde over 14 år kan bli medlem, samt foreldre og foresatte til svaksynte og blinde barn og unge som er under myndighetsalder.

I dag har vi ca. 8500 medlemmer. Disse har valgt Blindeforbundet, og det er viktig at vi tar godt vare på de som har tatt dette valget. Det handler om medlemsaktiviteter, medlemsdemokrati, medlemsfordeler, interessepolitikk, informasjon og opplæringstilbud. Mye av dette har vært skadelidende under korona-pandemien, særlig medlemsaktiviteter og medlemsdemokrati. Nå er det viktig at vi utnytter mulighetene som gjenåpningen av samfunnet har skapt, og at vi prioriterer tilbudet til medlemmene.
Ved siden av å ta vare på eksisterende medlemmer, bør vi arbeide med å rekruttere nye.
Forslag:

 1. Fylkeslag og lokallag anbefales å prioritere medlemsaktiviteter høyt i årene fremover. Dette er viktig for å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere flere.
 2. Mange er enige i Blindeforbundets interessepolitiske kamp for samfunnsmessig likestilling. Generalsekretær har ansvar for å vurdere hvordan den politiske kampen også kan benyttes som grunnlag for å rekruttere flere medlemmer.
 3. Offensiv 2025 prioriteres for å gjøre Blindeforbundet kjent blant flere og utvikle nye møteplasser og medlemsfordeler.
 4. Det igangsettes et nasjonalt medlemsprosjekt som prioriteres med midler i 2022 og 2023. Rammer, mål og framdrift behandles av landsstyret i november 2021.

Dette skal bl.a. bygge på følgende bærebjelker:

 • Medlemsprosjektet skal være kunnskapsbasert.
 • Prosjektet skal vurdere tiltak for å være aktuelle for medlemmer hele livet, for eksempel ved å utvikle tilbud rettet mot synshemmede på bo- og behandlingshjem.
 • Sentralleddet skal bidra med koordinering, utarbeidelse av materiell og delfinansiering av lokale medlemsprosjekt.
 • Fylkeslag og lokallag bidrar gjennom lokale aksjoner, arbeid mot aktuelle miljøer og gjennomføring av lokalt tilpassede medlemsprosjekt.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021

En nasjonal TT-ordning forvaltet av NAV

Norges Blindeforbund krever at den nasjonale TT-ordningen for mennesker med stort behov for tilrettelagt transport utvides til å gjelde hele landet, med minimum 200 turer til den enkelte bruker og at ordningen legges til NAV.

Etter ni år med en nasjonal TT-ordning er det fortsatt deler av landet som ikke er en del av ordningen. Dette må det gjøres noe med.

All erfaring fra de fylkene og regionene som er en del av ordningen viser at behovet er stort. Ordningen har sørget for at personer som før var avhengige av andre for å komme seg rundt i samfunnet, nå kan leve aktive og selvstendige liv. Dette må komme hele landet til gode.

Det er også meget viktig at ordningen minst videreføres på det nivået vi har i dag. Det vil si minimum 200 turer til den enkelte bruker. Det er helt avgjørende at ordningen forvaltes av et statlig organ, som allerede forvalter lignende ordninger og som er i stand til å gjøre individuelle vurderinger av behovet for transport. Det er derfor naturlig at NAV overtar ansvaret for ordningen.

Egenandelen må tilsvare det man betaler på kollektivtransport.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021

Forbud mot oppskytning av fyrverkeri i privat regi

Norges Blindeforbund ber om at det nå innføres forbud mot å skyte opp fyrverkeri i privat regi. Blindeforbundet mener dette er nødvendig for å hindre mange unødvendige øyeskader.

Blindeforbundet er svært bekymret over at mange hvert år får øyeskader i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri. De siste 10 årene har mer enn 100 personer fått øyeskader etter oppskyting. Til tross for tiltak med økt fokus på bruk av vernebriller, forekommer det fortsatt mange øyeskader.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021

Egne læreplaner for svaksynte og blinde elever

Norges Blindeforbund krever at det snarest utredes om egne læreplaner kan ivareta og kvalitetssikre måloppnåelse for svaksynte og blinde elever.

Enkelte av kompetansemålene i de nye lærerplanene, som er kalt fagfornyelsen, er utformet på en slik måte at det ikke vil være mulig for svaksynte og blinde elever å nå kompetansemålene, siden de forutsetter bruk av syn. Vurderingskriteriene i de ulike fagene åpner ikke for individuelle tilpasninger.

Svaksynte og blinde elever må bli gitt mulighet til å hevde seg på lik linje med seende elever på sitt alderstrinn. Det er diskriminerende at svaksynte og blinde elever ikke blir gitt samme mulighet til å utnytte sin lovmessige rett til opplæring.

Svaksynte og blinde elever må få opplæring i punktskrift, mobilitet, kompenserende teknikker, aktiviteter i dagliglivet (ADL), hjelpemidler og PC på en hensiktsmessig måte for å kunne nå kompetansemålene. Opplæringslovens §§ 2-14 og 3 10 må videreføres i en eventuelt ny lov.


Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021

Barometer for synslikestilling

Norges Blindeforbund skal utvikle et barometer for likestilling av synshemmede i samfunnet. Dette kan brukes til å dokumentere nåsituasjon og utvikling som grunnlag for det synspolitiske arbeidet.
Forslag til tiltak i landsmøteperioden 2021-2023:

 1. Blindeforbundet skal utarbeide en statusrapport for samfunnsmessig likestilling for svaksynte og blinde i Norge. Et barometer for synslikestilling skal bidra til oppmerksomhet og være et viktig verktøy i Blindeforbundets interessepolitiske arbeid. Rapporten skal sammenstille tilgjengelig forskning og statistikk, kombinert med innhenting av nye data. Sentralstyret vedtar organisering og finansiering av arbeidet, etter forslag fra generalsekretær. En tverrfaglig, rådgivende gruppe benyttes for å kvalitetssikre det faglige grunnlaget for arbeidet. Dette innebærer også en vurdering av analysemetoder og innhenting av ekstern kompetanse. Landsstyret orienteres underveis om utarbeidelsen av barometeret, og resultatet gjøres kjent internt og eksternt.
 2. Kunnskap som fremkommer gjennom barometer for synslikestilling skal blant annet benyttes til:
  a. Å synliggjøre behovet for rettigheter og tiltak for å oppnå samfunnsmessig likestilling og hindre diskriminering av svaksynte og blinde.
  b. Å målrette Blindeforbundets arbeid som interesse- og serviceorganisasjon.
  c. Å kartlegge behovet for økt forskning og nye undersøkelser.
 3. Med bakgrunn i rapporten forbereder generalsekretær forslag til en aktivitetspakke som behandles på landsmøtet 2023.
 4. Det tas sikte på at en rapport med tittelen «barometer for synslikestilling» utarbeides annet hvert år for å følge utviklingen over tid og måle resultatet av Blindeforbundets arbeid for å oppnå formålet om samfunnsmessig likestilling.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021

Norges Blindeforbund – en organisasjon for alle synshemmede

Blindeforbundet arbeider aktivt mot diskriminering og alle våre ordskifter skal være preget av det likeverdet vi krever.

 • Alle enkeltmedlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen skal uttale seg på en måte som viser at Blindeforbundet er en inkluderende organisasjon. Dette gjelder både på sosiale medier, i media og i alle andre sammenhenger der uttalelsene kan knyttes til forbundet.
 • Vår rolle som alle synshemmedes organisasjon uansett etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller partipolitisk tilknytning skal stå sentralt i all opplæring av tillitsvalgte.
 • Det skal være rom for forskjellige synspunkter i Blindeforbundet, men det ligger fast som vår grunntanke, at vi jobber for full samfunnsmessig likestilling for alle synshemmede uansett hvem de er og hvor de kommer fra.

Det er avgjørende at uttalelser som kan assosieres med Blindeforbundet, ikke kan oppfattes fordømmende eller nedsettende overfor mennesker som kan være utsatt for diskriminering av andre grunner enn nedsatt syn.

Kommer det uttalelser som kan fremstå diskriminerende, er det vårt felles ansvar å gi en tydelig tilbakemelding om at slike formuleringer ikke hører hjemme i ordskifter der Blindeforbundet er involvert.


Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021

Arbeid for alle – krav til universell utforming av arbeidslivet

Norges Blindeforbund mener at vi må ha et arbeidsliv som er tilgjengelig for alle.

Slik det er i dag er det et krav til universell utforming av samfunnet der allmennheten har tilgang, men det er ikke krav til universell utforming av arbeidslivet. Dette gjør at mange opplever barrierer i arbeidslivet. En undersøkelse gjort i 2019 viser at 29 prosent av synshemmede arbeidstakere har måttet slutte i stillingen sin som følge av IKT-barrierer.

Norge har forpliktet seg, gjennom ratifisering av FN konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), til å ha et tilgjengelig arbeidsmarked.

Blindeforbundet krever med dette at Likestillings- og diskrimineringsloven endres slik at kravet til universell utforming også gjelder på området arbeid.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 26. september 2021