Vedtekter

Sist revidert på Norges Blindeforbunds 64. landsmøte, 19. - 22. september 2019

(Her kan du laste ned vedtektene 2019 i wordformat

Innholdsfortegnelse:


§ 1: Organisasjonen
§ 2: Formål
§ 3: Medlemskap og kontingent
§ 4: Fylkeslag
§ 5: Årsmøtet i fylkeslagene
§ 6: Ekstraordinært årsmøte
§ 7: Fylkeslagets styre
§ 8: Fylker uten organisatorisk virksomhet
§ 9: Landsmøtet
§ 10: Ekstraordinært landsmøte
§ 11: Landsstyret
§ 12: Sentralstyret
§ 13: Administrasjonsutvalget
§ 14: Avstemninger
§ 15: Valgbarhet
§ 16: Generalsekretæren
§ 17: Utestengelse fra organisasjonsmøter
§ 18: Vedtektsendringer
§ 19: Oppløsning


§ 1 Organisasjonen

Norges Blindeforbund, Synshemmedes Organisasjon (forkortet NBF), er svaksynte og blindes interesse- og serviceorganisasjon i Norge.

Norges Blindeforbund har fylkeslag som grunnorganisasjoner.

Fylkeslaget har i prinsippet hele fylket som sitt arbeidsområde. Landsmøtet kan gjøre unntak fra dette dersom de berørte fylkeslag ønsker det.

Norges Blindeforbund tar som interesseorganisasjon standpunkt i sosialpolitiske spørsmål, men er partipolitisk og religiøst uavhengig.


§ 2 Formål

Norges Blindeforbund har som overordnet mål å kjempe for samfunnsmessig likestilling for svaksynte og blinde og andre grupper av funksjonshemmede. Som svaksyntes og blindes interesseorganisasjon har forbundet til oppgave:

A) Å drive aktivt påvirkningsarbeid overfor offentlige myndigheter og andre beslutningsmiljøer på vegne av svaksyntes og blindes krav om samfunnsmessig likestilling.

B) Alene eller sammen med andre å drive tiltak og virksomheter for svaksynte og blinde, med høyest mulig økonomisk dekning fra det offentlige.

C) Å holde svaksynte og blinde underrettet om rettigheter under lovgivningen og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat.

D) Å arbeide for forebyggende tiltak og spre informasjon om synssvekkelse og blindhet i Norge og andre land.

E) Å ta initiativ til og å slutte opp om tiltak for svaksynte og blinde i land hvor svaksynte og blindes situasjon er særlig vanskelig og deres sosialpolitiske stilling svak.

F) Å representere svaksynte og blinde i nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

 


§ 3 Medlemskap og kontingent

Som medlem av Norges Blindeforbund kan opptas person som er bosatt i Norge, som har fylt 14 år og som er svaksynt eller blind.

Familier hvor to eller flere familiemedlemmer er synshemmede, innvilges familiemedlemskap. Hvert enkelt familiemedlem opprettholder sitt medlemskap individuelt i Norges Blindeforbund med alle organisatoriske rettigheter. Familiemedlemskap innvilges for ektepar/samboere og ett eller flere barn som bor hjemme og er synshemmet.

Svaksynt eller blind er den som har så nedsatt synsevne at det er umulig eller vanskelig å lese vanlig skrift og/eller orientere seg ved synets hjelp, eller som har tilsvarende problemer i den daglige livsførsel.

Videre kan opptas som medlemmer av Norges Blindeforbund foreldre/foresatte til svaksynte og blinde barn og unge under myndighetsalder, som for øvrig fyller kravene til medlemskap i Norges Blindeforbund.

Seende person som har fylt 14 år, kan opptas som støttemedlem av Norges Blindeforbund, men har ikke stemmerett med mindre vedkommende fungerer som medlem av fylkeslagsstyre eller sentralstyret eller er valgt som delegat til Norges Blindeforbunds landsmøte. Støttemedlemmer er valgbare til forbundets tillitsverv når Norges Blindeforbunds vedtekter ikke bestemmer noe annet.

Et enstemmig sentralstyre kan kalle til æresmedlem person som har gjort blindesaken særlig store tjenester.

Medlemskap opphører når et medlem ligger ett år på etterskudd med innbetaling av kontingent. Medlem som sender skriftlig utmelding, er opphørt å være medlem fra den dato utmelding er mottatt.

Alle svaksynte og blinde i Norge har i prinsippet rett til å nyte godt av Norges Blindeforbunds servicetiltak og støtteordninger.

Kontingent for medlemskap og støttemedlemskap fastsettes av Landsstyret. Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett og har rettigheter i tilknytning til fylkeslagets geografiske område i bostedsfylket. Når særskilte grunner tilsier det, kan medlemskap flyttes til annet fylkeslag enn bostedsfylkets. Medlemmet kan bare være tilknyttet ett fylkeslag om gangen. Ved flytting betales ikke ny kontingent samme år.

Norges Blindeforbund skal legge forholdene slik til rette at ingen medlemmer hindres i å delta på fylkeslagenes vedtektsfestede organisasjonsmøter av økonomiske årsaker.


§ 4 Fylkeslagene

Fylkeslagene har til oppgave innenfor sine geografiske arbeidsområder å:

A) Sørge for lokal oppfølging/iverksetting av Norges Blindeforbunds prinsipprogram, handlingsplan og andre sentrale initiativ.

B) Ivareta organisasjonens behov for medlemspleie gjennom:
- Etablering og gjennomføring av aktiviteter/tilbud for medlemmene,
- Lokalt engasjement med voksenopplæring,
- Aktiv innsats i lokalmiljøet for å sikre at tilbud til befolkningen også kan nyttes av våre medlemmer,
- Å sørge for organisatorisk skolering av medlemmene.

C) Finansiere egen aktivitet, samt pålagt andel av fellesutgifter gjennom eget inntektsarbeid. Inntektsformer som virker uheldige for organisasjonens interessepolitiske profil, kan stoppes av Sentralstyret.

D) Drive tiltak og virksomheter og forvalte eiendommer og økonomiske midler på vegne av Norges Blindeforbund.

E) Legge til rette for etablering og drift av lokallag og andre støttelag og foreninger som har sluttet seg til vedtekter fastsatt av Landsstyret.

F) Norges Blindeforbunds lokallag er en del av Norges Blindeforbunds
tilbud til svaksynte og blinde. Lokallagenes overordnede oppgave er
identisk med Norges Blindeforbunds, jf §2, og lokallagenes fremste
arbeidsoppgave er å treffe tiltak med sikte på kontakt, samvær og
fellesskap. Medlem i Norges Blindeforbund er automatisk medlem i
det lokallaget som dekker medlemmets hjemsted. Vedtekter for
Norges Blindeforbunds lokallag fastsettes av landsstyret.


Ordinære medlemsmøter i fylkeslagene holdes to ganger i året, vår og høst. Årsmøtet må finne sted i tidsrommet 1. april - 15. juni.

Fylkeslagets regnskaper føres av regnskapskyndig person og revideres av Norges Blindeforbunds revisjon.


§ 5 Årsmøtet i fylkeslagene

Årsmøtet i fylkeslagene skal:

A) Behandle årsmelding fra fylkeslagets styre om virksomheten i laget siste arbeidsperiode, lagets reviderte årsregnskap, avsluttet pr. 31.12., samt forslag til justert budsjett for inneværende kalenderår. Forslag til foreløpig budsjett for kommende kalenderår behandles av fylkeslagenes høstmøter.

B) Drøfte Norges Blindeforbunds virksomhet med utgangspunkt i forbundets årsmelding, regnskaper og budsjetter.

C) Behandle saker innsendt av medlemmene, understyrer og utvalg og/eller andre brukergrupper. Slike saker må være fylkeslagets styre i hende minst 14 dager før årsmøtet.

D) Ta stilling til andre saker som fylkeslagets styre, Sentralstyret eller Landsstyret legger fram til behandling.

E) Foreta valg.

Fylkeslagets årsmøte skal foreta følgende valg:

1) Styre på fem medlemmer og to varamedlemmer.

2) Valgnemnd med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

3) Representant med første og andre vararepresentant til Landsstyret. Representant og vararepresentanter velges blant fylkeslagsstyrets medlemmer og varamedlemmer. Den som møter på landsstyremøtene, har rapportplikt til fylkeslagets styre.

4) I år med landsmøte velges delegater med stedfortredere, jfr. § 9.

5) Eventuelle andre valg.

Slike valg skjer ved absolutt flertall. Ved stemmelikhet to ganger foretas loddtrekning.


§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i fylkeslag kalles sammen med minst åtte dagers varsel når fylkeslagsstyrets flertall, et enstemmig sentralstyre eller flertallet av de stemmeberettigede medlemmene tilknyttet fylkeslaget, forlanger det. Med innkallingen skal følge nødvendige saksdokumenter.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker det er kalt sammen for, og foreta de valg som kan bli en følge av møtets vedtak.

Ekstraordinært årsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

 


§ 7 Fylkeslagets styre

Norges Blindeforbunds fylkeslag ledes av et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer, valgt av årsmøtet. Styret består av fylkeslagsleder, nestleder, og tre styremedlemmer, samt 1. og 2. varamedlem. Styret fordeler selv sine arbeidsoppgaver.

Fylkeslagslederen velges for ett år, de øvrige styre- og varamedlemmene for to år, men slik at det halve antall velges hvert år.

Fylkeslagets styre er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede.

Fylkeslagets styre skal bidra til at aktivitetene i fylkeslaget skjer i henhold til Norges Blindeforbunds etiske retningslinjer.

Fylkeslagets styre oppnevner nødvendige understyrer og utvalg, samt eventuelle kontaktpersoner enkeltvis med oppgaver tilknyttet ulike sider ved fylkeslagets virksomhet. Slike understyrer, utvalg og kontaktpersoner står ansvarlige og har rapportplikt overfor fylkeslagets styre.

Etter innstilling fra fylkeslagets styre, ansettes medarbeidere i fylkeslaget.


§ 8. Fylker uten organisatorisk virksomhet

Skulle det vise seg at det i et fylkeslags geografiske arbeidsområde ikke er grunnlag for regulær organisatorisk virksomhet, plikter Sentralstyret å sende innkalling til alle stemmeberettigede medlemmer, bosatt i vedkommende fylkeslags arbeidsområde, til møte hvor valg av delegater til Norges Blindeforbunds landsmøte i henhold til § 5 E) kan gjennomføres.

Sentralstyret kan oppnevne et interimsstyre for fylkeslaget. Interimsstyret fungerer inntil det kan velges fylkeslagsstyre på vanlig måte i henhold til § 5.

§ 9 Landsmøtet

Landsmøtet er Norges Blindeforbunds høyeste myndighet.

Landsmøte holdes hvert annet år. Møtet tillyses av forbundslederen med minst en måneds varsel, og innkallingen skal skje skriftlig.

Stemmerett på landsmøtet har delegater valgt av fylkeslagene.

Fylkeslag med inntil 350 medlemmer velger to delegater til landsmøtet. Deretter velges for hvert påbegynt 350 medlemmer, én delegat. For fylkeslag som får to delegater, skal det velges to stedfortredere. For fylkeslag som får mer enn to delegater, skal det velges tre stedfortredere.

Delegatene til Landsmøtet fungerer bare på Landsmøtet. Landsmøtedelegatene har rapportplikt overfor det fylkeslag de er valgt fra.

Delegatene skal innen 14 dager før møtet få seg oversendt sakliste, økonomisk oversikt og prognose, forslag til rullerende handlingsplan, eventuelle endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram, valgnemndas innstilling, samt andre dokumenter av orienterende art til bruk under møtet.

Er en delegat forhindret fra å møte, skal vedkommende melde dette i så god tid at stedfortreder kan bli innkalt.

Landsmøtet avholdes etter årsmøtene i fylkeslagene, jfr. § 5, men ikke senere enn 1. oktober.

Landsmøtet velger selv møtefunksjonærer på grunnlag av innstilling fra Sentralstyret og gjennomføres etter vedtatt forretningsorden.

For at et landsmøte skal være beslutningsdyktig, må minst 2/3 (to tredeler) av delegatene være til stede. Sentralstyrets medlemmer, samt Norges Blindeforbunds generalsekretær og/eller generalsekretærens stedfortreder skal være til stede på landsmøtene.

Alle som deltar i landsmøtene, har talerett. Eventuell begrensning av taleretten kan vedtas av Landsmøtet.

Forslagsrett under landsmøtet har landsmøtedelegatene, Sentralstyrets medlemmer, samt en representant for Norges Blindeforbunds Ungdom.

Landsmøtet kan ikke fatte bindende vedtak i saker som Sentralstyret ikke først har fått høve til å behandle.


Landsmøtet foretar følgende valg:

1) Forbundsleder, nestleder, to styremedlemmer, samt første, annet, tredje og fjerde varamedlem til Norges Blindeforbunds sentralstyre. Disse bør velges med størst mulig geografisk og aldersmessig spredning.

2) Valgnemnd med leder og to medlemmer med ett varamedlem. Valgnemnda fremmer forslag overfor neste landsmøte i forbindelse med alle valg.

3) Vedtektsutvalg med leder og fire medlemmer og ett varamedlem.

4) Planutvalg med leder og fire medlemmer og ett varamedlem.

5) Kontrollutvalg med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

6) Eventuelle andre valg som tillegges Landsmøtet.

Slike valg skjer ved absolutt flertall. Ved stemmelikhet to ganger foretas loddtrekning.

Skulle det være behov for å supplere noen av utvalgene i punktene 2) til 5) mellom landsmøter, kan landsstyret gjøre slike suppleringsvalg etter innstilling fra Sentralstyret.


§ 10 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte innkalles av forbundslederen dersom et enstemmig sentralstyre eller over halvparten av Landsstyrets medlemmer krever det. Innkallingen skal skje med minst 14 dagers varsel, slik at fylkeslagene får behandlet sakene og valgt delegater. Med innkallingen skal følge nødvendige saksdokumenter.

Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker det er kalt sammen for, og foreta de valg som kan bli en følge av møtets vedtak.

Ekstraordinært landsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.


§ 11 Landsstyret

Mellom landsmøtene er Landsstyret forbundets høyeste myndighet. Det består av en representant fra hvert fylkeslag, jfr. § 5 E) 3. Landsstyrets representanter og vararepresentanter velges for ett år om gangen.

Landsstyret har til oppgave å gjennomgå sentralstyrets protokoller, godkjenne Norges Blindeforbunds årsmeldinger, regnskaper og budsjetter, behandle saker oversendt fra fylkeslagene og Sentralstyret, samt sørge for kontakten mellom forbundet sentralt og fylkeslagene.

Saker behandles i Landsstyret etter innstilling fra Sentralstyret.

Landsstyret skal fastsette rammebetingelser for den organisatoriske virksomheten som Norges Blindeforbunds vedtekter bestemmer.

Sentralstyrets medlemmer har møteplikt og forslagsrett, men ikke stemmerett i Landsstyret.

Forbundslederen innkaller til landsstyremøte minst tre ganger i året. For øvrig innkalles Landsstyret til møte når Sentralstyret eller minst 1/3 (en tredel) av Landsstyrets medlemmer finner det nødvendig.

Landsstyret velger selv dirigent for hvert møte og velger referent for ett år om gangen.

Landsstyret velger Norges Blindeforbunds revisjon i samsvar med gjeldende lov med forskrifter.

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 (to tredeler) av medlemmene er til stede.

Forbundets generalsekretær og/eller generalsekretærens stedfortreder skal delta på landsstyremøtene. Videre skal forbundets medarbeidere være til stede i den utstrekning Landsstyret finner det nødvendig.


§ 12 Sentralstyret

Sentralstyret er Norges Blindeforbunds utøvende tillitsvalgte organ. Ytterst står det ansvarlig overfor Landsmøtet, men mellom landsmøtene står det ansvarlig overfor Landsstyret.

Sentralstyret består av fem medlemmer. Fire medlemmer og fire varamedlemmer velges av Landsmøtet, jfr. § 9. Det femte styremedlemmet med personlig varamedlem velges for landsmøteperioden ved skriftlig avstemning av det ansatte personalet i Norges Blindeforbund.

Sentralstyret skal bidra til at aktiviteter i forbundet skjer i henhold til Norges Blindeforbunds etiske retningslinjer.

Forbundslederen innkaller til og leder sentralstyremøtene. Ved forfall fra leder rykker nestleder opp som leder. Første varamedlem innkalles til møtene.

Forbundslederen er Norges Blindeforbunds fremste tillitsvalgte.
Forbundslederen skal lede Sentralstyrets arbeid og føre tilsyn med at virksomheten i Norges Blindeforbund drives i henhold til Sentralstyrets, Landsstyrets og Landsmøtets vedtak. Forbundslederen skal, i likhet med generalsekretæren, opptre på vegne av Norges Blindeforbund utad. Forbundslederen kaller sammen til sentralstyremøter når viktige saker gjør det nødvendig eller når Sentralstyrets flertall forlanger det.

Sentralstyrets protokoller føres av en referent og godkjennes av Sentralstyret.

For at et sentralstyremøte skal være beslutningsdyktig, må minst tre Sentralstyremedlemmer være møtt fram.

Forbundets generalsekretær og/eller generalsekretærens stedfortreder skal delta i sentralstyremøtene. Videre skal forbundets medarbeidere være til stede i den utstrekning Sentralstyret finner det nødvendig.

Når Sentralstyret finner det formålstjenlig, skal det nedsette understyrer og utvalg til å vurdere enkeltsaker, saksområder, institusjoner, virksomheter eller hele sektorer innen blindesaksarbeidet. Slike understyrer og utvalg har krav på å få sitt arbeidsområde og mandat definert.


§ 13 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom Norges Blindeforbund som arbeidsgiver, og de ansatte.

Administrasjonsutvalget består av fem medlemmer. Tre medlemmer (arbeidsgiverrepresentanter) med personlige stedfortredere oppnevnes av sentralstyret, og to medlemmer med personlige stedfortredere velges av og blant de ansattes fagforeninger. Funksjonstiden er på 2 år.


§ 14 Avstemninger

Avgjørelser i Norges Blindeforbunds organer skjer ved alminnelig flertall når Norges Blindeforbunds vedtekter ikke bestemmer noe annet. Dersom hemmelig votering ikke forlanges, stemmes det på møter i fylkeslagene ved navnopprop. På fylkeslagsmøter skal hemmelig votering nyttes dersom minst 25 % av de frammøtte stemmeberettigede forlanger det.

På landsstyremøter, landsmøter og årsmøter i fylkeslagene skal alle voteringer som ikke gjelder valg, skje ved navnopprop. Ved stemmelikhet foretas ny votering. Gir denne samme resultat og saken gjelder valg, nyttes loddtrekning, ellers anses forslaget som forkastet.

Ved valg skal alle voteringer være hemmelige. Når bare en kandidat er foreslått, voteres det ikke.

Ved voteringer i Norges Blindeforbunds organer skal blanke og makulerte stemmesedler ikke regnes med blant de avgitte stemmene, men antall blanke og makulerte stemmer skal alltid oppgis.

Ved stemmelikhet i Sentralstyret og fylkeslagsstyrene er lederens stemme utslagsgivende.


§ 15 Valgbarhet

I alle Norges Blindeforbunds tillitsvalgte organer skal de to kjønnene så vidt mulig være likt representert.

I fylkeslagsstyre, Sentralstyret og blant landsmøtedelegatene skal svaksynte og blinde medlemmer være i flertall. I styrene skal lederen og nestlederen velges blant forbundets svaksynte og blinde medlemmer. For øvrig skal minst 2/3 (to tredeler) av styremedlemmene være svaksynte eller blinde.

Til Landsstyret kan det bare velges svaksynte og blinde som representanter og vararepresentanter.

Dersom et medlem av fylkeslagsstyre eller Sentralstyret ikke kan utføre sin funksjon, skal vedkommende styre ha anledning til å konstituere seg på nytt for resten av arbeidsperioden. Ved fravær av leder, skal Likevel nestleder rykke opp som leder.

Medlem av Sentralstyret kan ikke samtidig være delegat eller stedfortreder for delegat til Landsmøtet. Dersom et varamedlem til Sentralstyret er delegat til landsmøtet, skal delegatens stedfortreder innkalles til landsmøtet. Medlemmer av Landsstyret og Sentralstyret kan ikke ha sete i kontrollutvalget.

Alle tillitsvalgte trer i funksjon umiddelbart etter avslutningen av det møtet de er valgt på, dersom ikke annet er bestemt.


Medlemmer og varamedlemmer av Sentralstyret kan ikke være representant i Landsstyret eller fylkeslagsleder.

Sentralstyrets leder, fylkeslagsledere og ledere av vedtektsfestede utvalg kan ikke gjenvelges for en sammenhengende funksjonstid på mer enn åtte år.

Generalsekretæren, generalsekretærens stedfortreder og de administrative lederne av fylkeslagene kan ikke velges som delegater eller stedfortredere for delegater til Landsmøtet eller som medlemmer eller varamedlemmer av fylkeslagsstyre. De kan heller ikke ha sete i Sentralstyret, med mindre de er valgt av personalet, jfr. § 12. Ansatte i ledende stillinger som rapporterer direkte til generalsekretæren, kan ikke ha sete i Sentralstyret, med mindre de er valgt av personalet, jfr. § 12, og de kan ikke velges som medlemmer eller stedfortredere for medlemmer i Landsstyret.

Medarbeidere ved Norges Blindeforbunds institusjoner har adgang til å velge en representant (personalrepresentant) til styrer eller utvalg som er nedsatt for å vurdere driften ved vedkommende institusjon

Et medlem av besluttende organ må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.


§ 16 Generalsekretæren

Norges Blindeforbunds generalsekretær er forbundets øverste administrative leder med daglig ansvar for organisasjonen. Generalsekretærstillingen skal fortrinnsvis innehas av svaksynt eller blind person.

Generalsekretærstillingen skal lyses ut på åremål med perioder på seks år med mulighet til forlengelse med en periode om gangen.

Generalsekretæren skal, i likhet med forbundslederen, representere organisasjonen utad, i forhandlinger med offentlige myndigheter, i samarbeid med andre organisasjoner og i internasjonalt samarbeid.

Generalsekretæren tilsettes av Sentralstyret og står ansvarlig overfor dette.

 

§ 17 Utestengelse fra organisasjonsmøter

Sentralstyret kan gjennom et enstemmig vedtak utestenge fra Norges Blindeforbunds organisasjonsmøter for kortere eller lengre periode:

A) Den som ved sin opptreden skader Norges Blindeforbund og blindesaksarbeidet i sin alminnelighet,

B) Den som på illojal måte opptrer som om vedkommende representerer Norges Blindeforbund eller de svaksynte og blinde som gruppe.

Den som er utestengt fra organisasjonsmøter i Norges Blindeforbund, fratrer i utestengningsperioden eventuelle tillitsverv vedkommende måtte være valgt til. For øvrig opprettholdes alle medlemsrettigheter.

Vedtak om utestengning fra organisasjonsmøter trer i kraft umiddelbart og skal inneholde en bestemmelse om hvor lang tid utestengningen gjelder. Innen fire uker etter at vedtak om utestengning er fattet, kan vedtaket innankes for Norges Blindeforbunds landsstyre, der det kreves 2/3 (to tredelers) flertall for å fastholde Sentralstyrets vedtak.

Saker av denne art kan ikke behandles av Landsstyret med mindre klageren selv tar del i forhandlingene.

Unnlater vedkommende å møte uten at det foreligger gyldig grunn, anses
anken bortfalt. Når det foreligger særlig viktige grunner for det, kan
Landsstyret vedta at partene skal fratre under behandlingen av saken.


§ 18 Vedtektsendringer

Forslag til endring av disse vedtekter må være vedtektsutvalget i hende senest 1. desember året før landsmøtet avholdes. Endelig behandling i fylkeslagene skjer på årsmøtet foran Landsmøtet.

Vedtektsendringer må være tilrådd av minst fem fylkeslag før de kan behandles på Landsmøtet. Vedtak i vedtektssaker krever 2/3 (to tredelers) flertall på Landsmøtet.


§ 19 Oppløsning

Framkommer forslag om oppløsning av Norges Blindeforbund, må dette være tilrådd av minst halvparten av fylkeslagenes årsmøter samme år for å kunne behandles av Norges Blindeforbunds landsmøte.

Vedtak om oppløsning krever minst 3/4 (tre firedelers) flertall på to etterfølgende landsmøter, hvorav ett må være ordinært.

Siste landsmøte skal på grunnlag av forslag fra Norges Blindeforbunds landsstyre, fatte vedtak om hvordan forbundets ubundne midler skal disponeres, og hvordan Norges Blindeforbunds institusjoner, virksomheter og tiltak skal nyttes og forvaltes.

Blir Norges Blindeforbund oppløst, må alle forbundets midler, eiendommer m.v. under enhver omstendighet komme svaksynte og blinde til gode.