Fastlegen

Fastlegen vil være den første fagperson som kontaktes når man får problemer med synet. Fastlegen har en viktig rolle som den første som vurderer en pasient, og tar beslutning om utredning, behandling og eventuell videre henvisning

Bilde av et rødt korsFastlegens kontor kan virke spartansk sammenliknet med kontorene til øye-leger eller optikere, men de har det utstyret som er nødvendig for å kunne gjøre relevante undersøkelser.

Fastlegen vil være i stand til å gjøre synsprøve, undersøke synsfelt, måle øyetrykket, undersøke for skader og fremmedlegemer.

Hva gjør fastlegen?

Alle fastleger vil kunne gjøre en såpass omfattende undersøkelse at det gir grunnlag for vurdering av videre behandling og eventuell henvisning videre. I tillegg er fastlegens vurdering av hastegrad viktig for øyelegens prioriteringer. Det er flere tilstander som kan kreve rask eller umiddelbar videre henvisning, for eksempel ved mistanke om netthinneløsning, blodpropper i øyet eller enkelte typer macula degenerasjon (Amd).

Fastlegen vil i de fleste tilfeller være den fagpersonen som har best kjennskap til sine pasienters helse. Derved vil legen kunne vurdere hvilke pasienter som trenger tettere oppfølging når det trengs spesiell fokus på øyekomplikasjoner, særlig ved diabetes (sukkersyke).

Førerkort

Alle med førerkort trenger legeerklæring fra fylte 75 år. Oppdatert informasjon finner du på www.vegvesen.no. Undersøkelsen i forbindelsen med denne erklæringen omfatter både en synsundersøkelse og en synsfeltundersøkelse i tillegg til at andre medisinske forhold vurderes. Oppdages nedsatt syn eller innskrenket synsfelt, vil dette ofte medføre henvisning til øyelege.

Førerkort utstedt av Vegvesenet.

I enkelte tilfeller vil synsnedsettelsen være så uttalt at det ikke er forenlig med sikker bilkjøring. Er det ikke mulig å bedre synet, vil førerkortet inndras, en situasjon som ofte er vanskelig for pasienten, og som derfor krever støtte og veiledning fra fastlegen og eventuelt annet helsepersonell.

Pasientorganisasjoner

Fastlegene er meget oppmerksomme på det store og nyttige arbeidet som utføres i mange pasientorganisasjoner. Effekten av kontakt, støtte og hjelp fra personer med tilsvarende helseplager som en selv, er uvurderlige som ledd i mestringen.