Barn og unge med synshemninger

Når en synshemming blir konstatert hos et barn, vil bero på hvilken medisinsk diagnose barnet har. For noens vedkommende vil synshemmingen være åpenbar allerede fra fødselen av, men hos andre vil det ta adskillig lengre tid, kanskje opp til et år eller mer. Det er imidlertid svært viktig at foreldre til synshemmede barn begynner å tenke fremover så hurtig som mulig etter at synshemmingen er konstatert.

Det offentlige har et hjelpeapparat som skal fange opp funksjonshemmede barn. Barn med funksjonshemming har rettigheter i følge både den alminnelige lovgivningen og internasjonale konvensjoner Norge har undertegnet. Nedenfor kan du lese mer om følgende;

Barnehage

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Dette fremgår av barnehageloven § 13-1-1. Et av hovedformålene med barnehager er at barnet skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Opphold i barnehage kan ses på som en nyttig innledning til skolehverdagen.

Det er viktig at foreldrene tar kontakt med oppvekstetaten i hjemstedskommunen og forbereder kommunen på at et synshemmet barn vil begynne i barnehage. Det kan også være en ide å undersøke litt med hvilke barnehager som finnes i kommunen med tanke på hvilken av dem som synes å være mest egnet, barnets helhetlige situasjon tatt i betraktning.

Grunnskole og videregående skole

Barn og unge med en synshemming har rett til å få tilrettelagt undervisningen slik at de kan følge denne på lik linje med andre barn og unge. Det inkluderer nødvendig opplæring i punktskrift og bruk av nødvendige hjelpemidler, nødvendig opplæring i å ta seg frem på skolen og til og fra skolen og i hjemmemiljøet, Jfr, opplæringslova §§ 2-14 og 3-10

Det er kommunen som har ansvaret for opplæring på grunnskolenivå og fylkeskommunen som har ansvaret for videregående opplæring.

Opplæring i hjelpemiddelets funksjon er hjelpemiddelsentralens ansvar. Timer til opplæring i hjelpemiddelfunksjoner søkes til hjelpemiddelsentralen.

Opplæring i f.eks data og mobilitet er hjemlet i opplæringsloven § 4A-2 og søknad om timer sendes hjemkommunen.

Statped har ansatte som har spesialkompetanse på området utredning og opplæring av synshemmede barn. De bør kontaktes på et tidlig tidspunkt, enten av foreldrene eller de ansvarlige myndigheter. Statped vil ha verdifulle tips om oppfølging og opplæring.

Veileder i sosial inkludering av synshemmede elever i barne- og ungdomsskole finner du mange nyttige tips og råd, enten du er forelder eller lærer.

Etter videregående

Når eleven er ferdig med videregående skole opphører i utgangspunktet opplæringsloven å gjelde. Dette betyr imidlertid ikke at vedkommende står helt rettsløs i møte med studiehverdag og arbeidsliv. Mer informasjon om dette finnes på disse sidene; tilrettelagt utdanning og arbeidsliv og karriere.

Foreldrenes oppfølgingsansvar

Det fremgår av opplæringsloven at foreldrene også har et ansvar for den daglige oppfølgingen av barnets undervisning. Oppfølgingsplikten forutsetter at foreldrene også på et tidlig stadium gjør seg kjent med blant annet punktskrift. Folketrygdloven § 9-13 gir folk som har ansvar for daglig omsorg av funksjonshemmede barn rett til opplæringspenger for å kunne delta på kurs der slike ting læres. Slike kurs arrangeres både av Statped og Norges Blindeforbund.

Blindeforbundets tilbud

Norges Blindeforbund har et rikt tilbud til familier med synshemmede barn. Dette tilbudet er beskrevet på våre kurs- og aktivitetssider.