Legater

Trenger du økonomisk bistand / tilskudd til anskaffelse av blant annet hvitevarer, TV, IKT-utstyr, møbler eller annet inventar, utdannings- og opplæringsformål, reise eller ferieopphold eller ledsagning?

Da kan du søke om økonomisk støtte fra Blindeforbundets legater. Både privatpersoner, klubber, lokallag, fylkeslag og våre syn- og mestringssentre kan søke. Det kan søkes om midler til det som ikke dekkes av andre støtteordninger eller via det offentlige. Det vektlegges reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, at søker selv ikke har midler til å dekke det vedkommende søker om penger til. Søknadsfrist er 1. mars.

Blindeforbundet har følgende legater som det kan søkes om støtte fra:

Utdannings- og opplæringslegatet

– landsdekkende for synshemmede som har konkrete behov i forbindelse med utdanning, opplæring og rehabilitering. Det omfatter også mer kortvarige opplærings- og utviklingstiltak.

Norges Blindeforbunds legat for barne- og ungdomsarbeid

– yter støtte til barne- og ungdomsarbeid i regi av Norges Blindeforbund med særlig vekt på tiltak for å aktivisere synshemmede barn og unge i fritiden, til samlinger og leirer for barna, og tiltak med sikte på å fremme synshemmede barns og unges likestilling i samfunnet.

Legat for hjelp til selvhjelp

– landsdekkende for synshemmede som har konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp.

Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat

– for synshemmede i Akershus og Telemark som har konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til opplærings- og utdanningstiltak.

Vestlandets Felleslegat

– for synshemmede i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til undervisning og opplæring.

Karl Fr. Knudsen og hustrus legat

- tilgodeser synshemmede i Finnmark.

Norges Blindeforbunds legat for førerhundarbeid

– yter støtte til Norges Blindeforbunds arbeid med avl, oppdrett og trening av førerhunder. Støtte kan også gis til tiltak for å opprettholde og / eller videreutvikle førerhunders bruksegenskaper etter utlevering til blinde brukere.

Vi har utarbeidet et standardisert søknadsskjema som vi anbefaler deg å bruke når du søker om støtte fra Blindeforbundets legater.

Søknadsskjema finner du her

Vi ber om at det ikke sendes likelydende søknader til flere av våre legater. Saksbehandler vil fremme søknaden til riktig legat, dersom det er nødvendig.

Kubber, lokallag og fylkeslag som søker må legge ved siste reviderte regnskap eller godkjente regnskapsrapport.

Kvittering som viser riktig bruk for tidligere tildelte midler må være levert inn før søknadsfristen.

Søknader kan sendes inn fra 1. desember til 1. mars påfølgende år. Søknadsfristen er 1. mars.
Søknadsskjema med vedlegg sendes til legat@blindeforbundet.no, eller til Norges Blindeforbund, v/ Ann-Irene Dæhlin, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.
Merk konvolutten med legatets navn.

Søknader som blir sendt til andre adresser enn den som er oppgitt i annonsen vil ikke bli behandlet.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Ann-Irene Dæhlin på tlf 23 21 50 27 eller på e - post aid@blindeforbundet.no